Volume 1

Konstitusiya hüququ – Constitutional law

1. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin konstitusion hüquqi statusundakı problemli məqamlar. Günel Abdullayeva
Giriş

I. Konstitusiya nəzarətinin  mövcud olmasının zərurət səbəbləri
II. Konstitusiya Məhkəməsinin hakimiyyət sistemində yeri məsələsi
III. Konstitusiya Məhkəməsinin həyata keçirdiyi funksiyanın qanunverici    hakimiyyətin fəaliyyət sferası ilə toqquşması
IV. Konstitusiya Məhkəməsinin fəaliyyətinin qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə mənfi və müsbət təsirləri
Nəticə

 

2. “Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında” Qanununa edilmiş dəyişikliklərin Konstitusiyaya uyğunluğu məsələsi. Nərgiz Yusifova
Giriş
1. Qanuna edilmiş dəyişikliklər
2. Prinsiplərin uzlaşması məsələsi
Nəticə

 

Beynəlxalq hüquq – International law

3. Xalqların özünü müəyyənetmə prinsipi. Məhəmməd Əsgərov
Giriş
I. Prinsip beynəlxalq mənbələrdə
II. Xalqların özünü müəyyənetmə hüququnun daxili və xarici aspektləri
III. Prinsipin məzmunu
Nəticə

 

4. Diplomatik sığınacaq: beynəlxalq hüquqi problemlər və müvafiq həll üsulları.Vaqif Nəsirov
Giriş
I. Diplomatik sığınacaq anlayışının meydana gəlməsi
II. Azərbaycanda baxış bucağı
III. Alimlərin fərqli düşüncələri və qənaətləri
IV. Fundamental elementlər
V. Ərazi təsnifatı
Nəticə

İnsan hüquqları – Human rights

5. İnsan hüquqları kontekstində işgəncəyə məruz qalmamaq hüququ. Fidan Əbdürrəhimli

 

6. Defining threshold between torture and inhuman  or degrading treatment. Hemide Sadiqova

Mülki hüquq – Civil law

7. Alqı-satqı müqaviləsi və qüsur. Qüsura qarşı təminat borcu. Gülnar Atakişiyeva
Giriş

I. Alqı-satqı müqaviləsinin hüquqi təbitəti
II. Qüsur nədir?
III. Qüsura qarşı təminat borcu
IV. Hüquqi qüsurlar
V. Aliud
VI. Satıcının qüsura görə məsuliyyət daşımasının şərtləri, alıcının vəzifələri
Nəticə

 

8. Culpa in contrahendo – Müqaviləyəqədərki məsuliyyət. Mehran Əmirli

Giriş
I. Terminin hərfi və hüquqi mənası
II. Culpa in contrahendonun tarixi inkişafı və hüquq sistemlərində yeri
III. Culpa in contrahendonun hüquqi təbiəti
IV. Culpa in contrahendo məsuliyyət növü kimi
V. Culpa in contrahendo milli hüquqda
Nəticə

 

9. Paylı mülkiyyətçinin çıxarılması: çoxluq azlığa tabedir? Əmrah Rəhmanov
Giriş
I. Paylı mülkiyyət halı
II. Paylı mülkiyyət münasibətlərinin xitamı
III. Çoxluq azlığa tabedir?
Nəticə

 

10. Mənəvi təzminatın müəyyən edilməsində hansı meyarlar əsas götürülməlidir? İlham Zülfüqarlı
Giriş
I. Ümumi prinsiplər
II. Mənəvi təzminatın miqdarının müəyyən edilməsi barədə nəzəriyyələr
III. Mənəvi təzminatın miqdarının müəyyən edilməsinə təsir göstərən ümumi ünsürlər
A. İztirab və sarsıntının ağırlıq dərəcəsi
B. Zərərçəkənlə əlaqəli meyarlar
C. Təqsirkarla əlaqəli meyarlar
Nəticə

Kommersiya hüququ – Commercial law

11. Beynəlxalq Kommersiya Arbitrajında ictimai qayda: Azərbaycan perspektivi. Ruslan Mirzəyev

 

12. Doctrine of separability in International Commercial Arbitration. Ayten Mustafayeva
Introduction
I. Doctrine of separability in International Commercial Arbitration
II. Separability in case law
III. Doctrine of separability in Azerbaijani law
Consclusion

Vergi hüququ – Tax law

13. Taxation of E-commerce. Orkhan Abdulkarimli
Introduction
I. Definition of E-commerce and E-payment
II. International taxation
III. Legal basis of cyber taxation
IV. E-signature and E-commerce taxation
Consclusion

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *