Uyğunluq və ƏBAMK üzrə riskin keçməsi: Almaniyanın Bamberg rayon məhkəməsinin “Plants İşi”

7 Baku St. U. L.Rev. 1 (2021)
Məqalənin dili: İngiliscə.

Annotasiya
Bu məqalədə Almaniya Bamberg Rayon Məhkəməsinin 2006-cı ilin oktyabr ayında baxdığı “Bitki işi” araşdırılır, və həmin işə Əmtəələrin Beynəlxalq Alqı-satqı Müqavilələri Haqqında 1980-ci il tarixli BMT Konvensiyasının (ƏBAMK) tətbiqinin mümkünlüyü, Konvensiyanın 35-44-cü maddələrinə uyğun olaraq malların müqaviləyə uyğunluğu, 66-70-ci maddələr çərçivəsində riskin alıcıya keçməsi müzakirə olunur. Xüsusilə, Konvensiyanın 67-ci maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq, malların birinci daşıyıcıya təhvil verilməsindən əvvəl yüklənmə zamanı riski kimin daşıdığı sualı cavablandırılır. Məqalədə, həmçinin, daşıyıcının təyinat məntəqəsinə çatmamış başqa malları boşaltmaq üçün dayandığı hallarda daşıyıcının malları yoxlamaq öhdəliyi daşıyıb-daşımadığı və bu öhdəliyin alıcının yoxlama öhdəliyi ilə əlaqəsi araşdırılır. Məqalədə Konvensiya və mövcud məhkəmə işlərinə istinad edilərək məhkəmənin toxunmadığı bəzi məqamlar önə çəkilir. “Bitki işi” malların daşınmasında tərəflərin məsuliyyətinin, o cümlədən, onların mallara dəyən ziyanda bu və ya digər formada iştirakının xarakterizə edilməsi nöqteyi-nəzərindən mübahisəlidir, çünki satıcı alıcının yük maşınında yer azlığına baxmayaraq bütün malların göndərilməsi haqqında təlimatını yerinə yetirmişdir. Ona görə də, Məhkəmənin gəldiyi nəticədən fərqli olaraq, malların alqı-satqı müqaviləsinə uyğunsuzluğunun bildirilməsi üçün ağlabatan müddətin bütün işlərdə bir ay kimi müəyyən olunması işin mahiyyətinə uyğun gəlməyə bilər. Bundan əlavə, məhkəmələr Konvensiyanı tətbiq edərkən işin bütün detallarını, xüsusilə, alıcı və satıcı arasında məsuliyyətin qəbul edilməsi kimi təfsir oluna biləcək yazışmaları nəzərə almalıdırlar.

Bu post həm də digər dildə mövcuddur: English