Almaniya və Azərbaycan vergitutma sistemlərində yer alan gəlir vergisinin hüquqi prinsiplərinin müqayisəli analizi və vahid vergi prinsiplərinin tətbiqi

4 Baku St. U. L.Rev. 198 (2018)
Məqalənin dili: Azərbaycanca.

Annotasiya
Məqalədə Almaniya Federativ Respublikası və Azərbaycan Respublikasının gəlir vergisi sahəsində istifadə olunan hüquqi prinsiplərin geniş təsviri verilmiş, onların funksional cəhətdən vergi sistemi üçün mahiyyəti araşdırılmış, habelə, onların bir-biri ilə korrelasiyası müqayisəli hüquq prizmasından təhlil olunmuşdur. Bundan əlavə aktual beynəlxalq vergi hüququnda universal xarakterli prinsiplərin rolu tədqiq olunaraq, onların vergitutma prosesinə təsiri araşdırılmışdır.

Bu post həm də digər dildə mövcuddur: English