İnsan Hüquqlarının və Əsas Azadlıqlarının Müdafiəsi Haqqında Avropa Konvensiyasının 1 saylı Protokolunun 1-ci maddəsi ilə əhatə olunan mülkiyyət hüququ sahəsində qəbul olunmuş qərarların müqayisəli təhlili

4 Baku St. U. L.Rev. 230 (2018)
Məqalənin dili: Azərbaycanca.

Annotasiya
Məqalədə mülkiyyət hüququ çərçivəsində AİHM presedentlərinin təhlilindən bəhs olunur. Eyni zamanda, müvafiq məqalədə 1 saylı Protokolun 1-ci maddəsində nəzərdə tutulan mülkiyyətin anlayışının izah olunmasına çalışılmışdır. Habelə mülkiyyətə müdaxilənin növləri sadalanmış, müvafiq mövzuda həm Azərbaycan, həm də xarici ölkələrin təcrübələri araşdırılmış, bir sıra məhkəmə işlərinin müqayisəli təhlili aparılmış, eyni məsələ ilə bağlı qaldırılan iddiaların həlli zamanı mövcud fikir ayrılıqları və qərarların müxtəlifliyindən bəhs edilmişdir.

Bu post həm də digər dildə mövcuddur: English