İslam-İttihad Assosiasiyasının Azərbaycan Respublikasına qarşı işi

2 Baku St. U. L.Rev. 148 (2015)
Məqalənin dili: İngiliscə.

Annotasiya
Məqalə zəmanəmizin çağırışlarından birinə həsr olunmuşdur. Ümumilikdə o, din və etiqad azadlığı (DVEA – ingiliscə, FORB) fenomenini, habelə radikal dini qruplara qarşı mübarizənin hüquqi aspektlərini araşdırır. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin son işlərindən biri – “İslami-İttihad və digərləri Azərbaycana qarşı” işi bu araşdırmada diqqət mərkəzini təşkil edir.

Bu post həm də digər dildə mövcuddur: English