Culpa in contrahendo – Müqaviləyəqədərki məsuliyyət

1 Baku St. U. L.Rev. 59 (2015)
Məqalənin dili: Azərbaycanca.

Annotasiya

Məqalədə hələ müqavilə bağlanmadan müqavilə danışıqlarındakı təqsirə görə məsuliyyət müəyyən edən culpa in contrahendo doktrinası ayrıca məsuliyyət kimi araşdırılır. Culpa in contrahendonun hərfi və hüquqi mənası, tarixi və müxtəlif hüquq sistemlərində yeri, hüquqi təbiəti, məsuliyyət sistemində yeri, milli hüquqda təsbiti kimi məsələlər təhlil edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsində bu doktrina tətbiq olunsa da semantik təfsirə ehtiyac duyulduğundan müvafiq müddəalara doktrinanın işığı altında təfsir verilmiş və həmin müddəalara müəyyən dəyişikliklər edilməsi tövsiyə olunmuşdur.

Bu post həm də digər dildə mövcuddur: English