Culpa in contrahendo – Müqaviləyəqədərki məsuliyyət. Mehran Əmirli

Posted on 1 CommentPosted in Buraxılış 1 | Volume 1, Mülki hüquq | Civil law

Mehran Əmirli – Bakı Dövlət Universiteti Hüquq Fakültəsi, II kurs, Sabah qrupu tələbəsi Annotasiya Məqalədə hələ müqavilə bağlanmadan müqavilə danışıqlarındakı təqsirə görə məsuliyyət müəyyən edən culpa in contrahendo doktrinası ayrıca məsuliyyət kimi araşdırılır. Culpa in contrahendonun hərfi və hüquqi mənası, tarixi və müxtəlif hüquq sistemlərində yeri, hüquqi təbiəti, məsuliyyət sistemində yeri, milli hüquqda təsbiti kimi məsələlər […]