Culpa in contrahendo – Müqaviləyəqədərki məsuliyyət. Mehran Əmirli

Posted on Posted in Civil law, Volume 1

Mehran Əmirli – Bakı Dövlət Universiteti Hüquq Fakültəsi, II kurs, Sabah qrupu tələbəsi

Annotasiya

Məqalədə hələ müqavilə bağlanmadan müqavilə danışıqlarındakı təqsirə görə məsuliyyət müəyyən edən culpa in contrahendo doktrinası ayrıca məsuliyyət kimi araşdırılır. Culpa in contrahendonun hərfi və hüquqi mənası, tarixi və müxtəlif hüquq sistemlərində yeri, hüquqi təbiəti, məsuliyyət sistemində yeri, milli hüquqda təsbiti kimi məsələlər təhlil edilmişdir. Azərbacan Respublikası Mülki Məcəlləsində bu doktrina tətbiq olunsa da semantik təfsirə ehtiyac duyulduğundan müvafiq müddəalara doktrinanın işığı altında təfsir verilmiş və həmin müddəalara müəyyən dəyişikliklər edilməsi tövsiyə olunmuşdur.

Summary

In this article, culpa in contrahendo doctrine is analyzed, which requires liability for fault in contract negotiations. It is discussed issues as literal and legal meaning of culpa in contrahendo, its origin and its place in different legal systems, its legal nature, its place among liabilities, and its establishment in national law. Although this doctrine has been applied in Civil Code of the Republic of Azerbaijan, but appropriate provisions are interpreted in the light of doctrine because of necessity to semantic interpretation and it is recommended some amendments to these provisions.

Yükləmək üçün: PDF