Diplomatik sığınacaq: beynəlxalq hüquqi problemlər və müvafiq həll üsulları. Vaqif Nəsirov

Posted on Posted in Beynəlxalq hüquq | International law, Buraxılış 1 | Volume 1

Vaqif Nəsirov – Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi, 2-ci kurs, SABAH qrupu tələbəsi

Annotasiya
Məqalədə daha çox siyasi aspektdən tənzim olunmağa çalışılan və demək olar ki, hüquqi baxımdan tənzimlənməmiş qalan diplomatik sığınacaq hüququndan bəhs edilir. Məqalənin strukturundan da məlum olduğu kimi sığınacaq hüququnun yaranma tarixi, xarici və yerli alimlərin məsələ ilə əlaqədar fikirlərində fərqli məqamları, fundamental elementlər və ərazi təsnifatı yer alır. Münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsinin effektivliyini təmin etmək üçün vahid beynəlxalq hüquqi aktın labüdlüyünün səbəbləri və nəticələri təhlil edilmişdir.

Summary
This article is about the diplomatic asylum which is mainly regulated by political aspect rather than the legal point of view. As it is shown in the structure of the article, the history of establishment of right to asylum, the differences in the approaches of the local and foreign scholars, fundamental elements and territorial classification is discussed in the article. The reasons and outcomes of essence of the uniform international legal document for legal regulation of the relations is analyzed.

Yükləmək üçün/Download: PDF

One thought on “Diplomatik sığınacaq: beynəlxalq hüquqi problemlər və müvafiq həll üsulları. Vaqif Nəsirov

Comments are closed.