Taxation of E-commerce. Orkhan Abdulkarimli

Posted on Posted in Buraxılış 1 | Volume 1, Vergi hüququ | Tax law

Orkhan Abdulkarimli – Baku State University Law School, English Department, 4th year student

Summary
This article is discussing comparative approaches to the definitions of the e-commerce and e-payment. The international taxation systems, direct and indirect taxation, entity isolation and “arm’s length principle” applied to entity isolation problem, resident-based and source-based taxation, destination and origin principles are the general tax concepts and issues covered in the content of article. Recognition of server as a permanent establishment and “nexus” issues with regard to taxation of e-commerce is researched in context of different tax jurisdictions. Article points out the essence of electronic signature in e-commerce taxation as a solution to identification of taxpayer, jurisdiction to tax, and goods subject to taxation. In addition, the possible framework for establishing e-signature system is supported by both legal and technological suggestions provided in the article.

Annotasiya
Məqalədə müasir ticarətin sürətlə inkişaf edən sahələrindən olan elektron ticarətin, elektron ödəniş sistemlərinin anlayışlarının müqayisəli təhlili yer almışdır. Beynəlxalq vergi sistemləri, birbaşa və dolayı vergi tutma, müəssisələrin izolyasıyası və ona qarşı tətbiq edilən “qol uzunluğu” prinsipi, rezident və gəlir mənbəyi üzrə vergiyə cəlb etmə, təyin yeri və mənbə prinsiplərinin tətbiqi məsələləri məqalənin məlumatlandırıcı hissəsini təşkil edir. Kompüter serverinin elektron ticarətdən vergi tutma obyekti olaraq “daimi təsisat” və “əlaqə” konsepsiyası rolunu oynaması və müxtəlif yurisdiksiyalarda yaranan fərqli yanaşmalar öz əksini tapmışdır. Elektron ticarətdən vergi tutmada elektron imza sisteminin tətbiqinin imtiyazları və müvafiq olaraq hüquqi və texniki nəzarət mexanizminin yaradılmasına dair təkliflər məqalənin özəyini təşkil edir.

 Yükləmək üçün/Download: PDF

One thought on “Taxation of E-commerce. Orkhan Abdulkarimli

Comments are closed.