Kölgə bankçılığı və onun yeni modelini necə tənzim etməli? Nurlan Məmmədli

Nurlan Məmmədli – Bakı Dövlət Universiteti Hüquq Fakültəsi, II kurs, SABAH qrupu tələbəsi


aşağıdakı PDF linkindən yükləyə bilərsiniz.


Annotasiya
Azad bazar iqtisadiyyatının inkişafı, hər gün yenilənən və artan maliyyə tələbatı nəticəsində yaranan və dayanmadan inkişaf edən Kölgə Bankçılığı əhatə etdiyi geniş vəsait həcmi ilə az qala bütün ənənəvi bank formalarını qabaqlayır. Məqalədə kredit əməliyyatlarının “yeni nəsil kuryeri” kimi Kölgə bankçılığının meydana gəlişi, anlayışı, tərkibindəki institutlar həmçinin hüquqi tənzimlənməsi araşdırılmışdır. Son illərdə meydana çıxan kölgə bankçılığının yeni modelinin də əks olunduğu bəzi maliyyə mütəxəssislərinin fikirləri təhlil edilmiş, hüquqi tənzimlənmənin Çin modeli təsvir olunmuşdur. Hüquqi mübahisələrin həlli və hüquqi tənzimləmə texnikasının inkişafında rolu üçün effektiv variant təklif edilmişdir.


Abstract
Shadow banking, which emerges and develops exponentially as the result of development of free market economy and renewing and increasing financial demand, outstrips almost all traditional banking systems with the volume of means it has. In this article, the growth and concept of shadow banking have been researched as “the next generation courier” of credit transactions. I have analyzed the new model of shadow banking which appeared in last years and regulation of the Chinese model. The article attempted to suggest a solution for the disputes and lack of regulation.mammadli-01