Beynəlxalq cinayət hüququnda ekstradisiya və bu kontekstdə insan hüquqları. Leyla Həşimova

Leyla Həşimova – Bakı Dövlət Universiteti Hüquq Fakültəsi, III kurs, 1436-cı qrup tələbəsi.


aşağıdakı PDF linkindən yükləyə bilərsiniz.


Annotasiya
Məqalədə ekstradisiya anlayışı, təhvilverməyə münasibətdə ekstradisiya, onun inkişaf tarixi və mənbələri, ekstradisiyanın tətbiqi üçün lazımi şərtlər, tətbiqi istisna edən hallar, üçüncü dövlət və ekstradisiya, habelə, ekstradisiya olunacaq şəxsə münasibətdə insan hüquqları təhlil olunmuşdur. Qeyd olunanlarla bağlı çatışmayan cəhətlər müəyyənləşdirilmiş, çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün təkliflər irəli sürülmüşdür.


Abstract
Extradition conception, extradition in the context of surrender, its development history and sources, necessary conditions for using of extradition, cases that exclude using, third state and extradition , as well as human rights in the context of the person who will be extradited had been analyzed in the article. Missing features that related with mentioned had been determined and suggestions had been asserted for removing of shortcomings.hashimova-01