İnformasiyaya çatımlılıq Gülnaz Ələsgərova

Gülnaz Ələsgərova – Bakı Dövlət Universiteti Hüquq Fakültəsi, İnsan hüquqları və informasiya hüququ kafedrasının müəllimi.


aşağıdakı PDF linkindən yükləyə bilərsiniz.


Annotasiya
İnformasiyaya çatımlılıq fikir ifadə etmək azadlığının vacib ünsürlərindən biridir. İnformasiya əldə etmək mütləq hüquq olmayaraq bir sıra hallarda məhdudlaşdırıla bilər. Məqalə də məhz informasiyaya çatımlılığa, ona qoyulan məhdudiyyətlərə, onların qanuni məqsədlərə uyğun olub olmamasını müəyyən edən beynəlxalq standartlara və informasiya əldə etmək hüququnun reallaşmasında informatorların roluna həsr olunub.


Abstract
Access to information is one of the most important cornerstones of freedom of expression. Being not an absolute right, access to information may be restricted in some cases. The article is namely dedicated to access to information, restrictions imposed on it, international standards defining their proportionality to legal aims and to the role of whistle-blowers in the realization of the right of access to information.Alasgarova-01