Conflict of values in a global space, in the background of different view of natural law Ivan Liska

Ivan Liska – Ph.D. student of Faculty of Law at Paneuropean University in Bratislava, Slovakia.


can be downloaded by clicking PDF link below.


Abstract

This article is dedicated to the importance of values and their perceptions in the natural law. It is essential to define the legal point of view, the context in this regard. It could be, for example, the context of natural or positive law, the context of subjective or objective law, etc. This definition is especially important in understanding international instruments that are dedicated, for example, human rights, while drawing inspiration from different culture, different historical experience and perception at different sources of law. It is important to bear in mind the purpose of an international document, which must be capable of applicability. In order, not to create documents that are not signatories to the applicable due to misunderstanding and underestimation of the diversity of cultures and perception of terms.


Annotasiya

Bu məqalə dəyərlərin və onların təbii hüququn fərqli aspektindən dərk olunmasının əhəmiyyətinə həsr olunmuşdur. Anlayışı tədqiq etdiyimiz kontekstdə hüquqi mövqenin müəyyən edilməsi vacibdir. Bu, misal üçün, təbii və ya pozitiv hüquq, eləcə də subyektiv və ya obyektiv hüquq kontekstində ola bilər. Bu müəyyən etmə məsələn müxtəlif mədəniyyətlərdən, fərqli tarixi təcrübə və müxtəlif hüquq mənbələrində qavrayışdan təsirlənilərkən insan hüquqlarına həsr olunmuş beynəlxalq alətləri anlamaq üçün xüsusilə əhəmiyyətlidir. Düzgün dərk edilməmək, mədəniyyətlərin və şərtlərin diqqətdən qaçması səbəbindən tətbiq edilməyən sənədləri yaratmamaq məqsədilə beynəlxalq sənədin məqsədini yadda saxlamaq vacibdir.

 Liska-01