Sübutetmə standartı Azərbaycan mülki prosessual məhkəmə təcrübəsində (sübutların qiymətləndirilməsi standartı). Emin Kərimov

Emin Kərimov – LLM, University of Minnesota Law School.


aşağıdakı PDF linkindən yükləyə bilərsiniz.


Annotasiya
Son dövrlərdə prosessual hüquqda sübutetmə standartı anlayışının geniş şəkildə istifadə olunması Azərbaycan mülki prosessual təcrübəsində də öz əksini tapmışdır. Məhz məqalədə əsas etibarilə sübutetmə standartı anlayışı, məhkəmənin həqiqətin müəyyən edilməsində rolu, sübutetmə standartına anqlo-sakson və kontinental hüquq mövqeyindən yanaşma, “sərbəst daxili inam” anlayışı, obyektiv sübutetmə standartında zəruriyyət, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin təcrübəsində sübutetmə standartının Azərbaycan prosessual hüququna təsiri məsələləri ətraflı şəkildə araşdırılmışdır.


Abstract
In recent years, using of the context of standard of proof in procedural law reflected to the civil-procedural law of Azerbaijan. So that the standard of proof, the role of courts in determination of truth, the approachment to standard of proof in anglo-saxon and continental law, necessity for objective standard of proof, the influence of the practice of the European Court of Human Rights to Azerbaijan’s procedural law were researched broadly in this article.abishova