Legal Basis of the Responsibility of a State to Protect Its Population in International Law. Liubashenko Viacheslav Igorovych

Liubashenko Viacheslav Igorovych – 3-rd year Ph.D. student at National University “Odessa Law Academy”.


can be downloaded by clicking PDF link below.


Abstract
The modern international law based on the assumption that a state is a sovereign unit but with certain limitations to action inside and outside state. The responsibility to protect is one of those limitations towards actions of a state inside national borders. The article analyzes first pillar of the concept – the responsibility of a state to protect its own population from genocide, ethnic cleansing, war crimes and crimes against humanity – and embodies analysis of relevant documents of the international law: the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948, the Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid 1973, and the Geneva Conventions. The Author determines the structure of the responsibility of a state to protect its own population: (1) positive obligation, that can be described through the obligation for positive development of the national legislation as to the sphere of the responsibility to protect, the obligation to prosecute criminals responsible for international crimes, the obligation to cooperate in case of crimes prevention, and (2) the common negative obligation of a state to refrain from committing international crimes. Also, the Author concludes that the duty of a state to accept humanitarian aid from the international community does not exist legally.


Annotasiya
Müasir beynəlxalq hüquq suveren vahid olan dövlətin bəzi daxili və xarici fəaliyyət imkanlarının məhdudluğu fərziyyəsi üzərində qurulmuşdur. Qorumaq məsuliyyəti dövlətin sərhəddaxili fəaliyyətindəki məhdudiyyətlərdən biridir. Məqalədə anlayışın əsas sütunu – dövlətin əhalisini genosid, etnik təmizləmə, müharibə cinayətləri və insanlıq əleyhinə cinayətlərdən qoruması öhdəlikləri araşdırılır və müvafiq beynəlxalq hüquqi sənədlər analiz edilir: Soyqırım Cinayətlərinin Qarşısının Alınması və Cəzalandırılması haqqında Konvensiya 1948, Aparteid Cinayətlərinin Qarşısının Alınması və Cəzalandırılması haqqında Konvensiya 1973, Cenevrə Konvensiyaları. Müəllif dövlətin əhalini qorumaq məsuliyyətinin strukturunu müəyyən edir: (1) Pozitiv öhdəlik – qorumaq məsuliyyəti üzrə milli qanunvericiliyi pozitiv cəhətdən inkişaf etdirmək öhdəliyi kimi təsvir edilir, beynəlxalq cinayət törədən şəxslərin ittiham olunması öhdəliyi, qadağan olunmuş cinayətlərlə bağlı işlərin açılmasında əməkdaşlıq öhdəliyi və (2) dövlətin beynəlxalq cinayətlərdən çəkinməsi ilə bağlı neqativ öhdəlik. Müəllif bu nəticəyə gəlir ki, dövlətin beynəlxalq ictimaiyyətdən humanitar yardım qəbul etmək vəzifəsi hüquqən mövcud deyil.igorovych