Subrogation – Right Transfer Mechanism in Risk Transfer Industry. Etibar Huseynov

Etibar Huseynov – Baku State University, LL.B. 2013; Lancaster University, LL.M. 2014; Legal Intern at “PASHA Insurance” OJSC.


can be downloaded by clicking PDF link below.


Abstract

This article is discussing the subrogation as one of the key legal concepts of insurance business. Origin and definition of subrogation, historical background, types of subrogation, common and civil law approaches to this legal concept, legal doctrines made to ameliorate the harshness of subrogation, ‘made whole doctrine’ as the most widespread one, pros and cons of made whole doctrine are examined in this article. It is also indicated that in spite of its ‘blind sides’ the made whole doctrine, there is no any alternative. Furthermore, the necessity of modifications is also emphasized.


Annotasiya

Məqalədə sığorta fəaliyyətinin əsas hüquqi konseptlərindən biri olan subroqasiyadan bəhs olunur. Məqalədə təhlil olunan məsələlər sırasında subroqasiyanın anlayışı və mənşəyi, tarixi əsası, subroqasiyanın növləri, anqlo-sakson və roman-german hüquq institutlarının yanaşması, subroqasiyanın sərt mövqeyini yumşaldan hüquqi təlimlər, ən geniş yayılmış ‘tam yerinə yetirmə’ hüquqi təlimi, bu təlimin üstün və zəif cəhətlərinin təhlili yer tutur. Eyni zamanda bu təlimin zəif cəhətlərinə baxmayaraq alternativsiz olduğu qeyd olunur. Bununla yanaşı, dəyişikliklərə olan ehtiyac da vurğulanır.