Different Approaches to Conflicting Standard Terms under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Kamal Huseynli

Kamal Huseynli – Baku State University, LL.B 2007; Baku State University, LL.M. Civil and Economic Law 2010; University of Glasgow, LL.M. Candidate 2016; Associate lawyer at MGB Law Offices.


can be downloaded by clicking PDF link below.


Abstract

‘Battle of the forms’ is one of the unresolved legal problems to which different countries’ courts have their own approach. There are three main approaches in the literature in respect of the ‘battle of the forms’: (i) domestic approach; (ii) last shot rule; (iii) knock-out rule. However, mainly the last shot and the knock-out rules are in competition with each other. While some courts of the contracting states to the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG or Convention) apply the last shot rule referring to article 19 of the CISG, other contracting states’ courts try to solve the ‘battle of the forms’ problem within the general principles of the Convention by applying the knock-out rule. In this article, the main pros and cons of those three approaches are discussed in order to find the most appropriate solution for the ‘battle of the forms’ problem. In the conclusion, it is supposed that courts must apply the knock-out rule while adjudicating in respect of the conflicting standard terms.


Annotasiya

Formların ziddiyyəti müxtəlif dövlətlərin məhkəmələrinin öz yanaşmaları olan, həll olunmamış hüquqi problemlərdən biridir. Formaların ziddiyətinə münasibətdə ədəbiyyatda üç əsas yanaşma mövcuddur: 1) yerli yanaşma 2) “last shot” qaydası 3) “knock-out” qaydası. Amma ən çox 2-ci və 3-cü yanaşmalar bir-biri ilə rəqabətdədirlər. Razılığa gələn dövlətlərin bəzi məhkəmələri Konvensiyaya onun 19-cu maddəsinə istinadən last shot qaydasını tətbiq edərkən, digər razılığa gələn dövlətlər knock-out qaydasını tətbiq etməklə konvensiyanın ümumi prinsipləri çərçivəsində formaların ziddiyyəti  problemini həll etməyə çalışırlar. Məqalədə formaların ziddiyyəti probleminin ən uyğun həllinin tapılması məqsədilə bu üç yanaşmanın əsas əlverişli və əlverişsiz cəhətləri müzakirə olunmuşdur. Nəticədə, güman olunur ki, məhkəmələr ziddiyyətli standart şərtlərin həllində knock-out qaydasını tətbiq etməlidirlər.