Transfer Pricing. Amrah Rahmanov

Amrah Rahmanov – Baku State University Law School, third-year student, SABAH group.


can be downloaded by clicking PDF link below.


Abstract
Nowadays, in the fast-paced world Multinational Enterprises have the significant role in international trade. On the one hand cross-border transactions among the entities of Multinational Enterprises increase worldwide trade traffic, on the other hand intra-firm transactions initiate utilization of these transactions for tax avoidance purposes. Multinationals establish their subsidiaries in offshore zones, which helps them to allocate profits to overseas with the help of transferring goods, services, and intangibles. The rules for adjusting this kind of issues, like arm’s length standard and arm’s length methods, especially profit split method as the most appropriate method, cost-sharing agreements, and advance pricing arrangements will be discussed in this article.


Annotasiya
Müasir dövrdə Transmilli Korporasiyaların beynəlxalq ticarətdə rolunun artması tendensiyası sürətlə inkişaf edir. Bu cür korporasiyalar öz daxillərindəki müəssisələr arasında bağlanan trans-sərhəd müqavilələrindən vergidənyayınmanın bir növü kimi istifadə edirlər. Öz filiallarını offşor zonalarda yerləşdirərək, əmtəə, xidmət və əqli mülkiyyət obyektlərini bu ölkələrə “transfer” etmək vasitəsilə gəlirlərini vergidən yayındırırlar. Məqalədə bu halların aradan qaldırılması üçün tətbiq olunan “qol uzunluğu” standartı, “qol uzunluğu” metodları, qiymət-bölüşdürmə müqavilələri, qiymətlərin əvvəlcədən müəyyən edilməsi barədə razılıqlar öz əksini tapmışdır. “Mənfəətin bölüşdürülməsi” metodu bu problemlərin aradan qaldırılmasının ən məqsədəmüvafiq üsulu kimi təhlil edilmişdir. 

rahmanov