Boşluq anlayışı, növləri və boşluqların aradan qaldırılma mexanizmi pozitiv hüquq kontekstində. Vaqif Nəsirov

Vaqif Nəsirov – Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi, III kurs, SABAH qrupu tələbəsi.


aşağıdakı PDF linkindən yükləyə bilərsiniz.


Annotasiya
Məqalədə ilkin olaraq hüquqda boşluq anlayışının təbii və pozitiv hüquq aspektindən izah olunmasına çalışılmışdır. Bundan əlavə, tanınmış alimlərin baxış bucaqları, boşluqların anlayışı və növləri, boşluqların aradan qaldırılma mexanizmləri, Azərbaycan və xarici ölkələrin təcrübələri araşdırılmış və məqalənin strukturunun təşkilində önəmli yer tutmuşdur. Nəticədə boşluqların aradan qaldırılmasının qanunvericilik fəaliyyətində və cəmiyyətdəki münasibətlərin tənzimlənməsində rolu vurğulanmışdır. Həll kimi, müstəsna hallarda hakimlərə hüquq yaradıcılığı prosesində diskresion səlahiyyət verilməsi təklif olunur.


Abstract
In the article the concept of lacunae is tried to be analyzed from points of view of natural and positive law. In addition, well-known scholars’ perspectives, notion and types of lacunas, ways for in order to get dispose of lacunas, practices of Azerbaijan and foreign countries are examined and those are dissected at the core of article. In the conclusion, the role of elimination of lacunae in legislation and regulation of social relations is emphasized. As a solution it is suggested that in order to eliminate obstacles of lacunae in special hard cases judges should be granted with discretion regarding their role in lawmaking process. 

 

Nasirov