Tibb hüququ: Düzgün tibbi müdaxilə, malpraktis və komplikasion hüquqi fakt qismində. Dunay Xasaylı

Dunay Xasaylı – Bakı Dövlət Universiteti Hüquq Fakültəsi, III kurs, SABAH qrupu tələbəsi


aşağıdakı PDF linkindən yükləyə bilərsiniz.


Annotasiya
Məqalədə dinamik inkişafda olan ictimai münasibətlərin yeni bir istiqamətinin – Tibb hüququnun yaranmasının nəzəri əsasları öz əksini tapmışdır. Həm Roman-german hüquq sistemli, həm də Anqlo-sakson hüquq sistemli ölkələrin bu sahə ilə bağlı nəzəri konsepsiya və baxışları haqda məlumat verilmişdir. Həmçinin tibb hüquq münasibətlərinin yaranmasında hüquqi fakt kimi çıxış edən malpraktis, düzgün tibbi müdaxilə, komplikasion haqda danışılır. Həmçinin məqalədə tibb hüququnun subyektləri ilə bağlı zidd fikirlərə də aydınlıq gətirilmişdir. Müasir dövrdə tibb hüququ baxımdan tənzimlənmənin vacibliyini labüdləşdirən orqan transplantasiyası, qüsurlu estetik əməliyyatlar, laboratoriyada canlı insanlar üzərində aparılan araşdırmalar haqda məlumat verilir. Məqalədə tibb hüququnun predmeti olan süni mayalanma, qanunsuz abort və klonlaşdırma haqda məlumat verilmişdir.


Abstract
The article reflects theoretical foundations of emergence of Medical law, which is the newest direction of developing and dynamic public relations. Also the article describes theoretical concepts and outlooks in both Romano-Germanic and Anglo-Saxon legal systems on this topic. Malpractice, complication and proper medical treatment are depicted as legal basis for emergence of Medical law. Controversial statements are clarified with regard to the subject. Necessity of regulation of some medical issues as transplantation, defective aesthetic, surgery, research conducted on alive people is emphasized. In the article, artificial insemination, illegal abortion and cloning are examined as well. 

khasayli