Təsərrüfat subyektlərinin qeyri-qanuni üfüqi sazişləri (kartellər) ilə mübarizəyə dair beynəlxalq təcrübə. Eldar Qocayev

Eldar Qocayev – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun dissertantı, Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi, Kommersiya hüququ və Mülki Proses kafedrasının müəllimi.


aşağıdakı PDF linkindən yükləyə bilərsiniz.


Annotasiya
Müasir ticarətdə üfüqi sazişlər mənfəət əldə edilməsi yollarında biri kimi çıxış edir. Üfüqi sazişin tərəfi olan şirkətlər bazarda qeyri-rəqabət mühiti yaradaraq qiymət manipulyasiyası və ya digər vasitələrlə öz rəqiblərini bazardan çıxardır və ya yeni rəqiblərin bazara girməsinə mane olurlar. Bununla da bu cür sazişlər birbaşa azad bazar iqtisadiyyatına ağır zərbə vurur və istehlakçıların hüquqlarını kobud surətdə pozur. Məqalədə kartellərin ümumi xarakteristikasına, tarixinə, üfüqi sazişlər haqqında konsepsiyalara, kartellər əleyhinə qanunvericiliyə və Güzəşt Proqramlarına yer verilmişdir. Sonda Güzəşt Proqramlarının daha təkmil olması üçün şərtlər təhlil edilmişdir.


Abstract
In modern buisness, horizontal (cartel) agreements become one of the ways of controlling the market conditions for the benefits of agreed parties. The main idea of these agreements is creating uncompetitive market with different means to increase the profits of the group. This kind of agreements makes hard impact on the free economic market and violates the rights of the consumers, thereby cancelling growth of buisness incentives. The history and description of cartels, the concepts of investigating and legislation against the horizontal agreements, “Leniency” Program will be discussed in this article. In the end, conditions in order to improve “Leniency” Programs will be examined.gojayev