Müqavilə azadlığı prinsipi və Bona fide. Sərhədsiz müqavilə azadlığı? Gülnar Atakişiyeva

Gülnar Atakişiyeva – Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi, III kurs, SABAH qrupu tələbəsi


aşağıdakı PDF linkindən yükləyə bilərsiniz.


Annotasiya
Məqalə mülki hüququn əsas təməl prinsiplərindən olan müqavilə azadlığı və onun çərçivəsində “bona fide” prinsipindən bəhs edir. Məqalədə müqavilə azadlığının yaranması, onun yaranmasında iradə azadlığının rolundan bəhs olunur. Eyni zamanda məqalədə müqavilə azadlığının əslində necə bir azadlıq vəd etdiyi, bu azadlığın nisbi və ya mütləq olması, onun hansı hallarda məhdudlaşdırılmasına yol verilməsinin mümkünlüyü analiz edilmişdir. Həmçinin məqalədə “bona fide” prinsipinin yaranması, onun hüquqi xarakteristikasının təhlili aparılmışdır. Milli qanunvericiliyimizə bu prinsiplə bağlı dəyişiklik edilməsi təklif edilmişdir. Müqavilə azadlığı çərçivəsində bona fidenin yeri və bu prinsipə təsiri araşdırılmışdır.

Abstract
This article reveals freedom of contract, one of the basic principles of civil law and within it depicts the principle of “bona fide”. It illustrates the appearing of freedom of contract and as well as gives a description about the role of will principle. At the same time, the article reveals what kind of promises that freedom gave, whether it was relative or absolute. There is also analyzed in which situations it has to be limited. As well as the establishment and legal characteristics of “bona fide” principle was analyzed. It was offered to our legislation system to change it. Within freedom of contract, the place and influence of the “bona fide” have been fully investigated.
 

 

Atakishiyeva