Case of Islam-Ittihad Association v. Azerbaijan Republic. Ramin Aliyev

Ramin Aliyev – LLM student at The Katholieke Universiteit Leuven, Belgium, Society, Law and Religion Program. In addition, the author holds Master Degree (International Law) from Baku State University Law School.


can be downloaded by clicking PDF link below.


Abstract
The article has been dedicated to one of the challenges of our times. In general, it discusses the phenomena of freedom of religion and belief (FORB, in Azerbaijani DVEA), and reviews the legal aspects of the fight against the radical religious groups. One of the recent cases seen by the European Court of Human Rights, “Islam-Ittihad and others v. Azerbaijan”, has been placed in the centre of attention in this research.


Annotasiya
Məqalə zəmanəmizin çağırışlarından birinə həsr olunmuşdur. Ümumilikdə o, din və etiqad azadlığı (DVEA – ingiliscə, FORB) fenomenini, habelə radikal dini qruplara qarşı mübarizənin hüquqi aspektlərini araşdırır. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin son işlərindən biri – “İslami-İttihad və digərləri Azərbaycana qarşı” işi bu araşdırmada diqqət mərkəzini təşkil edir. 

aliyev