Kriminallaşdırma və dekriminallaşdırmanın əsasları. Nigar Abışova

Nigar Abışova – Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi, III kurs, SABAH qrupu tələbəsi


aşağıdakı PDF linkindən yükləyə bilərsiniz.


Annotasiya
Məqalədə cinayət məsuliyyətinin əsasında duran fəlsəfi baxışlar, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmənin əsası kimi çıxış edən cinayətin anlayışına dair nəzəriyyələr araşdırılaraq qanunvericiliyimizdə cinayətə verilən anlayışla müqayisə edilmişdir. Eyni zamanda cinayət törədən şəxsin cəzaya məruz qalması nəzərə alınaraq cəzanın məqsədlərinə dair nəzəri fikirlər, onun kriminallaşdırma fəaliyyətində rolu, cinayət hüququnun hüquqi məsuliyyət nəzərdə tutan digər hüquq sahələri ilə fərqli xüsusiyyətləri tədqiq edilmişdir. Nəticədə kriminallaşdırılma və dekriminallaşdırma fəaliyyətində nəzərə alınmalı olan törədilmiş əməlin cinayət hesab edilmə meyarları məqalədə öz əksini tapmışdır.


Abstract
In this article the philosophical approaches were explored on which the criminal responsibility is based and the definitions of the crime which were given in different theories were compared with the definition in our Criminal Code. Considering that the person who committed a crime will get a punishment, theoretical thoughts about the aims of punishment, its role in the criminalization process and the distinctive features of the criminal law were investigated here. As a result the guiding principles which must be considered in criminalization and decriminalization process are represented in the article.abishova