Bağışlamanın vərəsəlik payına təsiri. Günel Abdullayeva

Günel Abdullayeva – Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi, III kurs, SABAH qrupu tələbəsi


aşağıdakı PDF linkindən yükləyə bilərsiniz.


Annotasiya
Məqalə bağışlama əsasında əldə edilmiş hədiyyələrin vərəsəlik münasibətləri bərqərar olduğu halda nə kimi rol oynamasından bəhs edir. Burada hədiyyənin miras əmlakın açılması zamanı cəlb edilməsinin hansı hallarda ədalətli və məqsədəuyğun olması göstərilmişdir. Bu barədə Fransa, Almaniya, İngiltərə, Türkiyə və sair ölkələrin mülki qanunvericilik sistemi milli qanunvericiliklə müqayisə edilərək mənfi və müsbət məqamlar qiymətləndirilmiş, Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsində daha ədalətli hüquq normasının müəyyən olunması barədə tövsiyələr əks olunmuşdur. Habelə məqalədə ailə əmlakına edilmiş hədiyyənin hansı hallarda birgə mülkiyyət hesab olunması və miras bölgüsündə necə nəzərə alınması məsələsinə toxunulmuş, birgə mülkiyyət rejimi qaydasının qanuni nikahdan əlavə, daha hansı hallarda nəzərə alınmalı olmasına dair
müxtəlif müəlliflərin yanaşması əks olunmuşdur.


Abstract
The article is dedicated to the role of received gifts as donation when inheritance relationships are set up. There is shown in which cases concerning the donation is rather fair. There is appreciated negative and positive points by comparative analysis with civil legislature of France, Germany, England, Turkey and other countries and national civil legislature. There are shown recommendations on determining fair and more perfect legal norms in the Civil Code of the Republic of Azerbaijan. In addition, the article covers the cases in which gifts to marital property should be considered as the shared ownership property and how should be adjusted in the partitioning of shares. There are reflected approaches of different authors about in which cases the rule of the shared ownership property should be established besides marriage. 

 

Abdullayeva